Eindopdracht Integraal Management

Algemeen:

De opdracht dient als beoordeling van de 4 gevolgde modules.
Er moet duidelijk uitkomen dat de cursist voldoende kennis van de lesstof heeft om een diploma te waarborgen.

Rapportage:

De rapportage moet tijdig en in 4-voud ingeleverd worden. Het spreekt voor zich dat het geheel een professionele indruk moet maken.

De rapportage zal door de docent / examinatoren beoordeeld worden op:

 • Volledigheid
 • Goede onderbouwing
 • Leesbaarheid
 • Voldoende inzicht in de materie
 • Bij een voldoende beoordeling van de rapportage volgt een uitnodiging voor een gesprek.

Gesprek:

Bij het gesprek zijn de cursist, twee docenten / examinatoren en een afgevaardigde van de Centrale Examen Commissie (CEC) aanwezig. Als uitgangspunt voor het gesprek dient de rapportage.
Aan de hand van enkele op schrift gestelde korte vragen zal gedurende 30 minuten de cursist gevraagd worden naar de onderbouwing van zijn / haar rapportage.

Diploma:

Na het eindgesprek hebben de twee examinatoren / docenten een kort overleg. Direct hierna volgt de uitslag. Een positief resultaat geeft het recht op een diploma “Integraal management voor Voedings- en Restauratieve Dienst”.

Beoordeling rapportage

Voor de beoordeling van de rapportage van de opleiding Integraal Management vormen onderstaande criteria een leidraad.

 • Blijkt uit de rapportage dat de beschreven onderwerpen door de kandidaat beheerst worden?
 • Is de rapportage systematisch opgebouwd?
 • Verantwoordt de kandidaat zijn of haar mening / visie op voldoende wijze?

Planning van de eindopdracht

Eindgesprekken:

De eindgesprekken vinden om organisatorische redenen plaats met kleine groepjes kandidaten. Zodra er ongeveer 5 cursisten alle modules hebben gevolgd, worden de data gepland t.b.v. de eindopdracht en de eindgesprekken. Over het algemeen zullen er 1 of 2 keer per jaar eindgesprekken plaatsvinden. Dit is vooral afhankelijk van het aantal kandidaten Integraal Management.

Tijdplanning:

 

 • De laatste cursusdag wordt de opdracht uitgereikt c.q. verstuurd
 • Na uiterlijk ± 6 weken moet de rapportage (in 4-voud) op het kantoor van BGP zijn
 • Na ± 2 weken ontvangt u de beoordeling van de rapportage. Bij een positieve uitslag krijgt de kandidaat tevens de uitnodiging voor het eindgesprek. Bij een negatieve beoordeling heeft de kandidaat de mogelijkheid op zeer korte termijn de rapportage te herschrijven
 • Na ± 2 weken volgen de eindgesprekken. De gesprekken vinden verspreid over de dag plaats.